โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำเเพงเพชร

นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำเเพงเพชร

นายสรายุทธ์ เพ็งวัน
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำเเพงเพชร

นางสาวกมลพรรณ ตามะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวชนิดา ชัยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางลัดดาวรรณ แก้วสาคร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล